användarvillkor

Genom att skapa ett konto hos MTB Sweden Global AB eller på annat vis använda MTB Sweden Global ABs tjänster godkänner du följande villkor och ingår samtidigt ett avtal med MTB Sweden Global AB. Innan du börjar använda tjänsten bör du noga läsa igenom användarvillkoren.

1.1 MTB Sweden Global AB och mtbsweden.com är ett varumärke som ägs av MTB Sweden Global AB. MTB Sweden Global AB är en teknisk tjänst som förmedlar köp och läsning av digitaliserade lösnummer samt prenumerationer av tidskrifter.

1.2 Dessa villkor anges för användandet av de tjänster som finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.mtbsweden.com samt alla appar som levereras av Powered by MTB Sweden Global AB. Webbsidan innefattar alla webbsidans delar och allt material som tillgängliggörs under www.mtbsweden.com och Powered by MTB Sweden Global AB-apparna. MTB Sweden Global AB levererare till tredje part, eller där tjänster från MTB Sweden Global AB tillhandahålls via samarbetspartners. Om du inte accepterar att bli bunden av dessa villkor har du inte rätt att använda eller få tillgång till våra tjänster.

1.3 Som registrerad kund godkänner du att du tagit del av och accepterar nedanstående villkor. Därefter har du berättighet att hos MTB Sweden Global AB beställa tidskriftsprenumerationer, lösnummer och andra presenterade tjänster. En kund kan vara personmedlem eller företagsmedlem.

1.4 MTB Sweden Global AB får endast användas inom lagens ramar och på det sätt som statueras genom dessa villkor. MTB Sweden Global AB behåller rättigheten att närsomhelst avsluta ett konto, vägra service eller avbeställa ordrar om otillåten aktivitet upptäcks.

1.5 Vi uppmanar dig som kund att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett.

2.1 MTB Sweden Global AB tillämpar i första hand de villkor som är tillämpliga enligt Distans- och hemförsäljningslagen samt i Konsumentköplagen.

2.2 Genom att registrera ett konto hos MTB Sweden Global AB godkänner du enligt personuppgiftslagen PuL att information och uppgifter tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i vårt dataregister samt presenteras för de parter (ex. utgivare/förlag) som behöver informationen för att fullgöra sina åtaganden gentemot dig som beställare.

2.3 Det åligger dig som kund att hålla dig informerad om ovan nämnda lagar och föreskrifter.

Rättigheterna till allt innehåll och delar av webbsidan såsom text, bilder, ikoner, mjukvara samt sammansättningen av själva sidan tillhör MTB Sweden Global AB eller våra leverantörer och faller därigenom under svensk och internationell copyright-lagstiftning. Du får inte modifiera, kopiera, ”reverse engineer”, publicera, sälja eller på annat sätt försöka skapa kommersiell vinning genom material eller delar av material från MTB Sweden Global ABs tjänster, MTB Sweden Global ABs reader eller annat genom webbsidan publicerat material. Varje utgivare äger rättigheterna till sitt publicerade material. Detta innefattar men begränsas ej till de tidskrifter eller annat som förmedlas och/eller digitalt publiceras hos MTB Sweden Global AB. Genom dessa villkor godkänner du att du inte erhåller någon äganderätt över copyright-skyddat material genom att ladda ner eller på annat sätt tillskansa dig det genom MTB Sweden Global ABs tjänster.

3.1 Kunden har ingen rätt att använda MTB Sweden Global ABs tjänster eller produkter i eget kommersiellt syfte som ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Vid sådan förseelse kan MTB Sweden Global AB yrka på skadestånd. Personer under 18 år eller av annan anledning omyndiga äger inte heller rätt att handla av MTB Sweden Global AB utan målsmans eller annan förmyndares medgivande.

3.2 MTB Sweden Global AB har rätt att skicka information om MTB Sweden Global AB och samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post och andra elektroniska kommunikationssätt. Du som kund har rätt att tacka nej till utskick från MTB Sweden Global AB genom att avbeställa detta genom att av prenumerera om du får ett e-mail från oss eller när som helst e-maila info@mtbsweden.com för att bli borttagen. Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan alltid att ske via oss.

3.3 MTB Sweden Global AB har rätt till men inte skyldighet att övervaka aktiviteten av våra tjänster i syfte att se till att villkoren i detta avtal efterföljs samt för att stödja de aktuella lagar och regler som gäller.

3.4 Vi reserverar rättigheten att modifiera eller avsluta tjänsten, temporärt eller för gott, med eller utan att i förväg meddela detta till användarna.

Du som kund svarar för att erhållna koder och personliga lösenord ej sprids eller görs tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning, att kod eller lösenord har kommit i orätta händer eller förlorats är kunden skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv eller be oss att ändra det genom att direkt, utan fördröjning mejla oss (info@mtbsweden.com)

4.1 MTB Sweden Global AB skall sträva efter att tillhandahålla tjänster med minimala störningar. Emellertid kan MTB Sweden Global AB ej garantera att tjänsterna alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller andra problem.

4.2 MTB Sweden Global AB arbetar för en hög kvalitet på de produkter som erbjuds via webbsidan och har därför ett stort intresse av att ta del av dig som kunds erfarenheter gällande detta. Vi tar tacksamt emot feedback tillinfo@mtbsweden.com

4.3 MTB Sweden Global AB är en förmedlare inte en publicist och har därför inget inflytande över innehåll i respektive publicerad tidskrift. De åsikter, råd, tjänster, erbjudanden eller annat som publiceras genom dessa är således något som den aktuelle ansvarige utgivaren ansvarar för. MTB Sweden Global AB kan komma att tillhandahålla länkar ut från antingen webbsidan eller en digital tidskrift. I de fall då dessa länkar går till tredje part tar inte MTB Sweden Global AB något ansvar för vad som finns på tredje parts domäner. De länkar som möjliggörs genom MTB Sweden Global ABs försorg finns endast där för kundens bekvämlighets skull.

4.4 Som kund är det ditt ansvar att se till att hårdvara och internetanslutning har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera MTB Sweden Global ABs tjänst optimalt. MTB Sweden Global AB har inte heller något ansvar när det gäller störningar som kan härledas till tredje part som internetleverantör eller geografiska störningar. I inget fall har MTB Sweden Global AB eller någon av våra leverantörer ansvar för kundens hårdvara eller information som förloras på grund av att kunden laddat ner material från våra tjänster eller rört sig på sidor som länkats till från MTB Sweden Global ABs webbsida.

5.1 MTB Sweden Global AB värnar om sina kunders personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information våra kunder anförtror oss samt följer de lagar och regler som finns i personuppgiftslagen. Uppgifterna är nödvändiga för att du som kund ska kunna använda tjänsterna på webbsidan och dess funktioner på återkommande basis.

Vid direktmarknadsföring skickas sådan via epost, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt. Kunden är själv ansvarig för att rätt uppgifter lämnas. Bland annat gäller detta ålder då MTB Sweden Global AB aldrig har för avsikt att skicka direktreklam till ungdomar under 16 år. Det kan bli aktuellt att vi överlåter statistiska uppgifter från tredje man inom och utanför EU/EES för marknadsförings-/marknadsundersökningsändamål. Dessa uppgifter kan aldrig härledas till dig som enskild kund.

5.2 MTB Sweden Global AB äger rätt att överlåta personuppgifter om kunder till MTB Sweden Global ABs samarbetspartners i syfte att dessa skall kunna tillhandahålla erbjudanden.

6.1 Feldebitering: Om en kund anser sig ha blivit felaktigt debiterad ska kunden kontakta MTB Sweden Global ABs kundtjänst inom 90 dagar efter debiteringen (info@mtbsweden.com). MTB Sweden Global AB förbehåller sig rätten att inte göra någon återbetalning eller justering för debiteringar som skedde för över 90 dagar sedan.

7.1 MTB Sweden Global AB är återförsäljare av tidskrifter på licens. I händelse av att MTB Sweden Global ABs licensiering upphör så att specifika produkter/tjänster ej längre kan erbjudas har kunden ej rätt att kräva återbetalning av sitt köp.

8.1 MTB Sweden Global AB reserverar rätten att överlåta detta användaravtal mellan oss och kunden inklusive men inte begränsat till samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på webbplatsen. Om MTB Sweden Global AB överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida.

9.1 Du som kund kan inte överlåta användaravtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje man.

10.1 Du som kund godkänner och förstår att MTB Sweden Global ABs tjänster inte fungerar och att MTB Sweden Global AB inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot dig under dessa villkor avseende tjänster i händelse av force majeure. Force majeure innebär en händelse utanför MTB Sweden Global ABs kontroll inklusive men ej begränsat till laga hinder, uppror eller civil oordning, krig eller militärt ingrepp, nationell eller lokal nödsituation, allvarligt och utdraget strömavbrott eller allvarligt avbrott i Internettjänst, översvämningar, landsänkning eller ytterst svåra vädertillstånd.

10.2 I händelse av att MTB Sweden Global AB påverkas av force majeure skall vi snarast meddela våra kunder angående den uppskattade omfattningen och längden av vår oförmåga att uppfylla eller försening i uppfyllelse av våra skyldigheter på bästa möjliga sätt. MTB Sweden Global AB tar inget ansvar för följderna vid en force majeure.

11.1 Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske enligt svensk rätt.

11.2 Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa villkor samt därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol med svenska som språk och med Karlstads tingsrätt som första instans.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!